แบบฟอร์มขอใช้บริการกราฟิกออนไลน์ (graphic design services online)


 

 

แบบสอบถามนี้มีคำถามทั้งหมด 11 ข้อ

ข้อมูลการขอใช้บริการ

ชื่อ-นามสกุล
หน่วยงานภายในกองเทคโนโลยีสารสนทเศ
งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสื่อสาร
งานพัฒนาและบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานยุทธศาสตร์และบริการสารสนเทศ
งานพัฒนาสื่อผสม
หน่วยงานภายนอกกองเทคโนโลยีสารสนเทศ กรุณาระบุ
e-mail
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

รายละเอียดการขอใช้บริการ

จุดประสงค์ในการขอใช้บริการผลิตสื่อ

กิจกรรมของมหาวิทยาลัย กรุณาระบุกิจกรรม :
การเรียนการสอน กรุณาระบุ รหัสวิชาและรายชื่อวิชา :
การวิจัย กรุณาระบุชื่อโครงการวิจัย :
อื่นๆ โปรดระบุ :
ต้องการผลิตสื่อดังต่อไปนี้ (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

แผ่นพับ
โปสเตอร์
ปกหนังสือ
ธงญี่ปุ่น
ป้ายผ้าไวนิล
ปกและScreen CD /DVD
อื่นๆ:
กรุณาระบุวันยื่นแบบฟอร์ม

รูปแบบ : dd/mm/yyyy

กรุณาระบุวันรับสื่อ

รูปแบบ : dd/mm/yyyy

กรุณาระบุรายละเอียดของงานที่ต้องการเบื้องต้น

กรุณาแนบไฟล์ประกอบ (ถ้ามี)
 ***กรุณาติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2849-6026-7  โทรสาร 0-2849-6039  หรือ i+49-6026
    email : nattapon.saw@mahidol.ac.th หรือ supalak.juk@mahidol.ac.th