แบบสำรวจภาพลักษณ์สำนักงานอธิการบดี ม.มหิดล ประจำปี 2564


แบบสำรวจนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาภาพลักษณ์การให้บริการของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในปัจจุบัน และข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก ซึ่งข้อมูลที่ได้จะนำมาไปใช้ในการพัฒนาการดำเนินงานและให้บริการของสำนักงานอธิการบดีต่อไปจึงขอความอนุเคราะห์ท่านโปรดกรอกแบบสำรวจให้ครบถ้วนเพื่อความสมบูรณ์ของข้อมูล 

แบบสำรวจประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
          ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
          ส่วนที่ 2 ระดับความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ในการให้บริการของหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
          ส่วนที่ 3 ระดับความเชื่อมั่นต่อภาพลักษณ์ของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
          ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอื่น ๆ

1. เพศ
ชาย
หญิง

2. อายุ
1) 16 - 24 ปี
2) 25 - 35 ปี
3) 36 - 45 ปี
4) 46 - 60 ปี
5) 60 ปีขึ้นไป

3. สถานภาพของท่านในมหาวิทยาลัยมหิดล

1) บุคลากรสายวิชาการ
2) บุคลากรสายสนับสนุน
3) นักเรียน / นักศึกษา

4. โปรดระบุส่วนงานในมหาวิทยาลัยที่ท่านสังกัด 

คณะ
สถาบัน
วิทยาลัย
สำนักงานอธิการบดี
วิทยาเขต/อื่นๆ

5.ระยะเวลาที่ท่านปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล (เฉพาะบุคลากร)
1) น้อยกว่า 1 ปี
2) 1.1 - 5 ปี
3) 5.1 - 10 ปี
4) 10.1 - 15 ปี
5) 15.1 - 20 ปี
6) 20.1 ปีขึ้นไป

6.  ท่านกำลังศึกษาระดับใด (เฉพาะนักศึกษา)

1) ประกาศนียบัตร/วุฒิบัตร
2) ปริญญาตรี
3) ปริญญาเอก
4) ปริญญาโท
อื่นๆ: 

7. ท่านต้องการแสดงความคิดเห็น ด้านการให้บริการของหน่วยงานใด ในสังกัดสำนักงานอธิการบดี (เลือกประเมิน 1 หน่วยงาน ต่อ แบบสอบถาม 1 ฉบับ)

8. ความถี่ในการติดต่อและใช้บริการหน่วยงานทีท่านต้องการแสดงความคิดเห็น

1) ครั้งเดียว
2) 1-2 วัน / สัปดาห์
3) 3-4 วัน / สัปดาห์
4) 5 วัน / สัปดาห์
5) เฉพาะช่วงมีกิจกรรม / ติดต่อเฉพาะกิจ
อื่นๆ: 

9. ท่านติดต่อขอรับบริการผ่านช่องทางใด
1) ติดต่อด้วยตนเอง
2) ติดต่อทางโทรศัพท์
3) จดหมาย/ หนังสือราชการ
4) ผ่านทาง E-mail
5) ผ่านทาง Application Line
อื่นๆ:

ส่วนที่ 2  ระดับความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ในการให้บริการของหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล

คำชี้แจง:  แบบสอบถามระดับความคิดเห็นของท่านต่อการให้บริการ ของหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี 

(ระดับ 5 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด และ ระดับ 1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด)

  (5) เห็นด้วยมากที่สุด (4) เห็นด้วยมาก (3) เห็นด้วยปานกลาง (2) เห็นด้วยน้อย (1) เห็นด้วยน้อยที่สุด
1. มีความเอาใจใส่ เต็มใจในการให้บริการ
(5) เห็นด้วยมากที่สุด
(4) เห็นด้วยมาก
(3) เห็นด้วยปานกลาง
(2) เห็นด้วยน้อย
(1) เห็นด้วยน้อยที่สุด
2. มีความกระตือรือร้น และตอบสนองต่อการขอรับบริการเป็นอย่างดี
(5) เห็นด้วยมากที่สุด
(4) เห็นด้วยมาก
(3) เห็นด้วยปานกลาง
(2) เห็นด้วยน้อย
(1) เห็นด้วยน้อยที่สุด
3. ให้คำแนะนำ คำปรึกษา ได้อย่างชัดเจน
(5) เห็นด้วยมากที่สุด
(4) เห็นด้วยมาก
(3) เห็นด้วยปานกลาง
(2) เห็นด้วยน้อย
(1) เห็นด้วยน้อยที่สุด
4. ให้บริการอย่างเสมอภาค ตามลำดับก่อน-หลัง
(5) เห็นด้วยมากที่สุด
(4) เห็นด้วยมาก
(3) เห็นด้วยปานกลาง
(2) เห็นด้วยน้อย
(1) เห็นด้วยน้อยที่สุด
5. สามารถเข้าถึงการบริการได้ง่าย คล่องตัว
(5) เห็นด้วยมากที่สุด
(4) เห็นด้วยมาก
(3) เห็นด้วยปานกลาง
(2) เห็นด้วยน้อย
(1) เห็นด้วยน้อยที่สุด
6. มีความเชี่ยวชาญในงานที่ให้บริการ
(5) เห็นด้วยมากที่สุด
(4) เห็นด้วยมาก
(3) เห็นด้วยปานกลาง
(2) เห็นด้วยน้อย
(1) เห็นด้วยน้อยที่สุด
7. ให้บริการตามขั้นตอนเป็นระบบจนเสร็จสิ้นภารกิจ ตามระยะเวลาที่กำหนด
(5) เห็นด้วยมากที่สุด
(4) เห็นด้วยมาก
(3) เห็นด้วยปานกลาง
(2) เห็นด้วยน้อย
(1) เห็นด้วยน้อยที่สุด
8. มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพ
(5) เห็นด้วยมากที่สุด
(4) เห็นด้วยมาก
(3) เห็นด้วยปานกลาง
(2) เห็นด้วยน้อย
(1) เห็นด้วยน้อยที่สุด
9. มีการนำเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ เข้ามาสนับสนุนในการให้บริการ
(5) เห็นด้วยมากที่สุด
(4) เห็นด้วยมาก
(3) เห็นด้วยปานกลาง
(2) เห็นด้วยน้อย
(1) เห็นด้วยน้อยที่สุด
10. ให้บริการเพื่อสนับสนุนส่วนงาน ในการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี
(5) เห็นด้วยมากที่สุด
(4) เห็นด้วยมาก
(3) เห็นด้วยปานกลาง
(2) เห็นด้วยน้อย
(1) เห็นด้วยน้อยที่สุด

ส่วนที่ 3  ระดับความเชื่อมั่นในภาพรวม ต่อภาพลักษณ์การให้บริการ ของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
คำชี้แจง:  ท่านคิดว่าสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มีจุดเด่นในเรื่องใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

1) มีจิตบริการ
2) ปฏิบัติงานได้ฉับไว
3) เป็นผู้นำในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่
4.) สนับสนุนส่วนงานในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล

ส่วนที่ 4  ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอื่นๆ