แบบสอบถามความคิดเห็น

การรับรู้ของบุคลากรต่อการบริหารงานของทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดทำเครื่องหมาย ลงในช่องหน้าข้อความ

1.1 เพศ
หญิง
ชาย
1.2 อายุ
18 - 29 ปี
30 - 39 ปี
40 - 49 ปี
50 ปีขึ้นไป
1.3 การศึกษา
ต่ำกว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท - เอก
1.4 ประเภทบุคลากร
ผู้บริหาร
สายวิชาการ
สายสนับสนุน
1.5 สังกัด
1.6 อายุงาน
น้อยกว่า 1 ปี
1 - 3 ปี
มากกว่า 3 - 5 ปี
5 - 10 ปี
มากกว่า 10 - 20 ปี
มากกว่า 20 ปีขึ้นไป

ส่วนที่ 2 : แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์และค่านิยมของมหาวิทยาลัยมหิดล

เกณฑ์การให้คะแนน

                      ระดับความคิดเห็น    5  =  ทราบและเข้าใจอย่างชัดเจน
                      ระดับความคิดเห็น    4  =  ทราบและเข้าใจ
                      ระดับความคิดเห็น    3  =  ทราบ
                      ระดับความคิดเห็น    2  =  ไม่แน่ใจ
                      ระดับความคิดเห็น    1  =  ไม่ทราบเพราะไม่ได้รับการสื่อสาร

2.1 โปรดทำเครื่องหมายลงในช่องที่ตรงกับความเห็นของท่านมากที่สุด
  5 4 3 2 1
1. ท่านทราบว่ามหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class University)
5
4
3
2
1
2. ท่านทราบความหมายและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามกรอบของค่านิยมมหิดล (Mahidol ได้แก่ M : Mastery / A : Altruism / H : Harmony / I : Integrity / D : Determination / O : Originality / L : Leadership)
5
4
3
2
1
3. ท่านทราบยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้านของมหาวิทยาลัยมหิดล (ปี 2559 - 2562)
5
4
3
2
1
4. ท่านทราบเป้าประสงค์ของ ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งมั่นสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ที่ตรงกับความต้องการของสังคม
5
4
3
2
1
5. ท่านทราบเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ที่ 2 :

      - สร้างหลักสูตรชั้นแนวหน้ามาตรฐานสากล เพื่อผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ของนักศึกษา (Outcome-Based Education)

      - หล่อหลอมบัณฑิตให้มีศักยภาพทั้งด้านความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง         เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ (Transformative Leader)

      - สร้างความผูกพันและความภาคภูมิใจในความเป็นมหิดลระหว่างนักศึกษาศิษย์เก่าและมหาวิทยาลัย พร้อมร่วมกันพัฒนา         มหาวิทยาลัยต่อไป (Student/Alumni Engagement)

5
4
3
2
1
6. ท่านทราบเป้าประสงค์ของ ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเป็นเลิศด้านการให้บริการวิชาการตามมาตรฐานสากล และขับเคลื่อนผลงานที่ตอบสนองต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างมีส่วนร่วม โดยเฉพาะด้านสุขภาพและสุขภาวะ
5
4
3
2
1
7. ท่านทราบเป้าประสงค์ของ ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาส่วนสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการที่ยั่งยืนและสอดคล้องกับแนวทางการสร้างมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ (Eco University) ทั้งด้านทรัพยากรบุคคล การเงินการคลัง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร รวมถึงการพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาระดับสากล
5
4
3
2
1

กลุ่มที่ 3 : แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้ และความเข้าใจในข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย

เกณฑ์การให้คะแนน

              ระดับความคิดเห็น     5   =  เห็นด้วยอย่างยิ่ง
              ระดับความคิดเห็น     4   =  เห็นด้วย
              ระดับความคิดเห็น     3   =  เฉยๆ
              ระดับความคิดเห็น     2   =  ไม่เห็นด้วย
              ระดับความคิดเห็น     1   =  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

3.1 โปรดทำเครื่องหมายลงในช่องที่ตรงกับความเห็นของท่านมากที่สุด
  ผู้บริหารมหาวิทยาลัย   หัวหน้าส่วนงาน(คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย/ศูนย์/กอง)
  5 4 3 2 1   5 4 3 2 1
1. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย / หัวหน้าส่วนงานของท่านใช้ค่านิยมมหิดลเป็นแนวทางในการปฏิบัติตน และนำมาใช้ในการทำงาน ผู้บริหารมหาวิทยาลัย หัวหน้าส่วนงาน(คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย/ศูนย์/กอง)
2. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย / หัวหน้าส่วนงานของท่านเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมภิบาล และจริยธรรม ผู้บริหารมหาวิทยาลัย หัวหน้าส่วนงาน(คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย/ศูนย์/กอง)
3. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย / หัวหน้าส่วนงานของท่านมีนโยบายและแผนงานในการสร้างบรรยากาศในการทำงาน ซึ่งมีส่วนช่วยสนับสนุนการทำงานของท่าน ผู้บริหารมหาวิทยาลัย หัวหน้าส่วนงาน(คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย/ศูนย์/กอง)
4. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย / หัวหน้าส่วนงานของท่านเป็นแบบอย่างของการทำงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย หัวหน้าส่วนงาน(คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย/ศูนย์/กอง)
5. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย / หัวหน้าส่วนงานของท่านให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถและความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากร ผู้บริหารมหาวิทยาลัย หัวหน้าส่วนงาน(คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย/ศูนย์/กอง)
6. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย / หัวหน้าส่วนงานของท่านส่งเสริมให้ท่านพัฒนาวิธีการทำงานและสร้างสรรค์นวัตกรรมในการทำงาน อาทิ PDCA / Lean /R2R ผู้บริหารมหาวิทยาลัย หัวหน้าส่วนงาน(คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย/ศูนย์/กอง)
7. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย / หัวหน้าส่วนงานของท่านสนับสนุนและส่งเสริมการให้บริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้า ผู้บริหารมหาวิทยาลัย หัวหน้าส่วนงาน(คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย/ศูนย์/กอง)
8. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย / หัวหน้าส่วนงานของท่านสื่อสารยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ปี 2559 - 2562 อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร ผู้บริหารมหาวิทยาลัย หัวหน้าส่วนงาน(คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย/ศูนย์/กอง)
9. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย / หัวหน้าส่วนงานของท่านสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและส่วนงานอย่างสม่ำเสมอ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย หัวหน้าส่วนงาน(คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย/ศูนย์/กอง)
10. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย / หัวหน้าส่วนงานของท่านสื่อสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสวัสดิการของบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย หัวหน้าส่วนงาน(คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย/ศูนย์/กอง)
11. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย / หัวหน้าส่วนงานของท่านสื่อสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเป้าหมายการดำเนินการของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน ผู้บริหารมหาวิทยาลัย หัวหน้าส่วนงาน(คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย/ศูนย์/กอง)
12. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย / หัวหน้าส่วนงานของท่านสื่อสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย / ส่วนงาน ผู้บริหารมหาวิทยาลัย หัวหน้าส่วนงาน(คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย/ศูนย์/กอง)
13. มหาวิทยาลัย / ส่วนงานจัดให้มีช่องทางที่สะดวกและเหมาะสมในการรับฟังความคิดเห็น / ข้อร้องเรียนของท่าน ผู้บริหารมหาวิทยาลัย หัวหน้าส่วนงาน(คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย/ศูนย์/กอง)
14. มหาวิทยาลัย / ส่วนงานได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนรอบข้างและสังคมไทยอย่างยั่งยืน ผู้บริหารมหาวิทยาลัย หัวหน้าส่วนงาน(คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย/ศูนย์/กอง)

3.2 ท่านใช้บริการในช่องทางใดในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยมหิดล (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

Social Media :

Website : Intranet
Website : Internet
Facebook
Twitter
Email
Application การสนทนาต่างๆ อาทิ Line / Viber / Facebook Messenger
อื่นๆ:
สื่อสิ่งพิมพ์ : 
มหิดลสาร
แผ่นพับ
โปสเตอร์
อื่นๆ:
อื่น ๆ
Meet the President
MU Must Know
Inside MU
Mahidol Channel
การประชุม
กิจกรรมพิเศษ
จดหมายเวียน
อธิการบดีมีเรื่องเล่า
การสื่อสารจากหัวหน้าส่วนงาน / หน่วยงานในโอกาสต่างๆ
อื่นๆ:
แนะนำช่องทางการสื่อสารที่ท่านสะดวกรับข้อมูลข่าวสารจากทางมหาวิทยาลัยมหิดล