การบันทึกข้อมูลการใช้ Corporate Identity มหาวิทยาลัยมหิดล

1. ส่วนงาน

2. หัวข้อชิ้นงาน (ถ้ามี)
3. วันเดือนปี ที่เผยแพร่  (ถ้ามี)

4. ประเภทชิ้นงาน (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

Poster
Banner
cut out
ไวนิล
Backdrop
Brochure
หนังสือ/วารสาร
อื่นๆ:

5. กลุ่มเป้าหมาย  (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

กลุ่มเป้าหมายภายใน (ผู้บริหาร/บุคลากร/นักศึกษา)
กลุ่มเป้าหมายภายนอก (ผู้ปกครอง/นักเรียน/ประชาชนทั่วไป)
อื่นๆ:

6. ช่องทางการเผยแพร่   (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

Social Media
บอร์ด
หนังสือ
โทรทัศน์
วิทยุ
อื่นๆ:

7. ตัวอย่างชิ้นงาน (อย่างน้อย 1 ไฟล์)