แบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจ ในมหาวิทยาลัยมหิดล


แบบสอบถามฉบับนี้ จัดทำโดยงานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีจุดประสงค์เพื่อสำรวจระดับการรับรู้ ความรู้และความเข้าใจในมหาวิทยาลัยมหิดลของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา จึงขอความอนุเคราะห์ท่านร่วมตอบแบบสอบถามดังกล่าว โดยคำตอบทุกคำตอบของท่านจะได้รับการเก็บรักษาเป็นความลับ และจะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อตัวท่านหรือหน่วยงานของท่าน เพราะข้อมูลจะถูกนำมาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อเป็นประโยชน์ในการนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงรูปแบบการสื่อสารของมหาวิทยาลัยมหิดลให้ดียิ่งขึ้น

แบบสอบถามนี้มีคำถามทั้งหมด 14 ข้อ

1. เพศ

2. อายุ
17-24 ปี
25-35 ปี
36-45 ปี
46-60 ปี
มากกว่า 60 ปี

3. สถานภาพของท่านในมหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย์
เจ้าหน้าที่/บุคลากร
นักศึกษา

5. โปรดระบุส่วนงานในมหาวิทยาลัยที่ท่านสังกัด 

คณะ/ส่วนงาน
สำนักงานอธิการบดี (OP)

ตอนที่ 2  ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหิดล

 

  ถูก ผิด ไม่รู้
1. 2 มีนาคม 2512 เป็นวันที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับพระราชทานนามจาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ถูก
ผิด
ไม่รู้
2. คุณลักษณะของบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล คือ เป็นคนดี มีปัญญา นำพาสุข
ถูก
ผิด
ไม่รู้
3. คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดลคือ S-Shaped หมายถึง ต้องมีความรู้ลึกในอาชีพหรือ สาขาที่ตนเองถนัด ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21
ถูก
ผิด
ไม่รู้
4. ต้นกันภัยมหิดล เป็นไม้ยืนต้นที่เป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล
ถูก
ผิด
ไม่รู้
5. “อตฺตานํ อุปมํ กเร” แปลว่า พึงปฏิบัติต่อผู้อื่น เหมือนดังปฏิบัติต่อตนเอง
ถูก
ผิด
ไม่รู้
6. ปรัชญาของมหาวิทยาลัยคือ “ปัญญาของแผ่นดิน”
ถูก
ผิด
ไม่รู้
7. ค่านิยมหลัก ‘”MAHIDOL” ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบด้วย M – Mastery, A – Altruism, H – Harmony, I – Intelligence, D – Determination, O – Originality และ L – Leadership
ถูก
ผิด
ไม่รู้
8. การสร้างความเป็นเลิศทางด้านสุขภาพ ศาสตร์ ศิลป์และนวัตกรรม บนพื้นฐานของคุณธรรมเพื่อสังคมไทยและประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติคือปณิธานของมหาวิทยาลัยมหิดล
ถูก
ผิด
ไม่รู้
9. มหาวิทยาลัยมหิดลมีเป้าหมายในการมุ่งเน้นการจัดการศึกษาในกลุ่มคน “วัยทำงาน” และ “ผู้สูงวัย”
ถูก
ผิด
ไม่รู้
10. มหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบายเชิงนิเวศน์ ECO University
ถูก
ผิด
ไม่รู้
11. นาม “มหิดลสิทธาคาร” (Prince Mahidol Hall) หมายถึง “ประตูสู่การเป็นปัญญาของแผ่นดิน”
ถูก
ผิด
ไม่รู้
12. มหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งมั่นขับเคลื่อนงานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม (Mahidol Engagement) เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริงของชุมชนและสังคม
ถูก
ผิด
ไม่รู้
13. มหาวิทยาลัยจะเพิ่มศักยภาพของบัณฑิตให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ในเชิงสร้างสรรค์ ทำหน้าที่เป็นศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการและสร้างนวัตกรรมเพื่อให้เกิดการต่อยอดในเชิงพาณิชย์
ถูก
ผิด
ไม่รู้
14. มหาวิทยาลัยมหิดลมีคู่มือธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักนิติธรรม คุณธรรม ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ และความคุ้มค่า
ถูก
ผิด
ไม่รู้
15. รายการ Animals Speak และ Healthy Fine Day เป็นรายการยอดนิยมที่เผยแพร่ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ดิจิตัล และ YouTube ของ Mahidol Channel
ถูก
ผิด
ไม่รู้

ตอนที่ 3 การประเมินความประพฤติตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยมหิดล

สำหรับอาจารย์ และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยมหิดล

ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่า หัวหน้าโดยตรงของท่านมีพฤติกรรมดังต่อไปนี้

(ระดับ 7 หมายถึง เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง และ ระดับ 1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง)

  7 (เห็นด้วยอย่างยิ่ง) 6 5 4 3 2 1 (ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง)
1. ทำดี ทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นเป็นประจำ
7 (เห็นด้วยอย่างยิ่ง)
6
5
4
3
2
1 (ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง)
2. แสดงความห่วงใย ใส่ใจ เอื้อเฟื้อและเอื้ออาทรต่อผู้อื่น
7 (เห็นด้วยอย่างยิ่ง)
6
5
4
3
2
1 (ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง)
3. ปฏิบัติตนเองเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น
7 (เห็นด้วยอย่างยิ่ง)
6
5
4
3
2
1 (ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง)
4. เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ผู้อื่น
7 (เห็นด้วยอย่างยิ่ง)
6
5
4
3
2
1 (ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง)
5. นึกถึงประโยชน์ของผู้อื่นเป็นตัวตั้งในการตัดสินใจ
7 (เห็นด้วยอย่างยิ่ง)
6
5
4
3
2
1 (ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง)
6. เอาใจใส่ในการทำงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่น
7 (เห็นด้วยอย่างยิ่ง)
6
5
4
3
2
1 (ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง)
7. พร้อมรับฟังและให้คำปรึกษาที่มีประโยชน์
7 (เห็นด้วยอย่างยิ่ง)
6
5
4
3
2
1 (ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง)
8. ขวนขวายเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อแก้ปัญหาและปรับปรุงการทำงาน
7 (เห็นด้วยอย่างยิ่ง)
6
5
4
3
2
1 (ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง)
9. แก้ปัญหาด้วยปัญญา
7 (เห็นด้วยอย่างยิ่ง)
6
5
4
3
2
1 (ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง)
10. เรียนรู้อยู่เสมอ เพื่อให้ตนเองรู้ลึกรู้จริงในหน้าที่การงานของตน
7 (เห็นด้วยอย่างยิ่ง)
6
5
4
3
2
1 (ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง)
11. ประยุกต์ความรู้ที่ตนเองมีไปใช้เพื่อประโยขน์แก่ผู้อื่น
7 (เห็นด้วยอย่างยิ่ง)
6
5
4
3
2
1 (ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง)
12. ถ่ายทอดและสอนให้ผู้อื่นเข้าใจและรู้จริง
7 (เห็นด้วยอย่างยิ่ง)
6
5
4
3
2
1 (ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง)
13. เปิดรับความรู้ใหม่ ยอมรับในความแตกต่าง
7 (เห็นด้วยอย่างยิ่ง)
6
5
4
3
2
1 (ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง)
14. ริเริ่มสิ่งใหม่เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
7 (เห็นด้วยอย่างยิ่ง)
6
5
4
3
2
1 (ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง)
15. ให้ความเป็นธรรม มีธรรมาภิบาลในการทำงาน
7 (เห็นด้วยอย่างยิ่ง)
6
5
4
3
2
1 (ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง)
16. มีจรรยาบรรณและความเป็นมืออาชีพ
7 (เห็นด้วยอย่างยิ่ง)
6
5
4
3
2
1 (ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง)
17. ชี้ทาง แนะนำและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นในการทำดี
7 (เห็นด้วยอย่างยิ่ง)
6
5
4
3
2
1 (ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง)
18. กล้าเป็นผู้นำความเปลี่ยนแปลงเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
7 (เห็นด้วยอย่างยิ่ง)
6
5
4
3
2
1 (ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง)
19. กล้าตัดสินใจและลงมือปฏิบัติเพื่อผู้อื่น
7 (เห็นด้วยอย่างยิ่ง)
6
5
4
3
2
1 (ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง)
20. ให้การสนับสนุนผู้อื่นทำงานที่เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม
7 (เห็นด้วยอย่างยิ่ง)
6
5
4
3
2
1 (ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง)
21. ไม่ฉวยโอกาสเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง
7 (เห็นด้วยอย่างยิ่ง)
6
5
4
3
2
1 (ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง)
22. ไม่เอาประโยชน์ต่อตนเองเป็นที่ตั้งในการทำงาน
7 (เห็นด้วยอย่างยิ่ง)
6
5
4
3
2
1 (ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง)
23. ไม่ใช้อำนาจ ทรัพยากรของส่วนรวมเพื่อประโยชน์ของตนเอง
7 (เห็นด้วยอย่างยิ่ง)
6
5
4
3
2
1 (ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง)
24. ไม่ทำงานอย่างมีอคติ
7 (เห็นด้วยอย่างยิ่ง)
6
5
4
3
2
1 (ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง)
25. ไม่ใช้อารมณ์ในการตัดสินใจ
7 (เห็นด้วยอย่างยิ่ง)
6
5
4
3
2
1 (ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง)
26. ไม่พูดในสิ่งที่ตนเองไม่รู้จริง
7 (เห็นด้วยอย่างยิ่ง)
6
5
4
3
2
1 (ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง)
27. ไม่เอาความดีความชอบเป็นของตนเองอย่างไม่เป็นธรรม
7 (เห็นด้วยอย่างยิ่ง)
6
5
4
3
2
1 (ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง)

 ตอนที่ 4  โปรดระบุข้อเสนอแนะอื่น หรือข้อคิดเห็นอื่นๆ ที่ท่านต้องการให้มหาวิทยาลัยมหิดลรับทราบ